දශක කිහිපයක සිට සීතාවක කොට්ඨාසයේ තුන්නාන අවට වසම් වල රසකැවිලි නිෂ්පාදනය ක්‍රමිකව වර්ධනය වන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින් රසකැවිලි නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයන් අවට වසම්වල සුලභව දැකගත හැකිය. සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවයේ යොදවා ගනිමින් යන්ත්‍රාණුසාරයෙන් හකුරු, බයිට්, මුරුක්කු නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාවසායකයන් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන රසකැවිලි වලට විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට රසකැවිලි නිෂ්පාදකයන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. දශක කිහිපයක සිට සීතාවක කොට්ඨාසයේ තුන්නාන අවට වසම් වල රසකැවිලි නිෂ්පාදනය ක්‍රමිකව වර්ධනය වන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින් රසකැවිලි නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයන් අවට වසම්වල සුලභව දැකගත හැකිය. සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවයේ යොදවා ගනිමින් යන්ත්‍රාණුසාරයෙන් හකුරු, බයිට්, මුරුක්කු නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාවසායකයන් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන රසකැවිලි වලට විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට රසකැවිලි නිෂ්පාදකයන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. 


අමුද්‍රව්‍ය මිල නිතර උච්චාවචනය වීම ශ්‍රම හිඟය , අමුද්‍රව්‍ය හිඟය නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය අවම වීම, අගය එකතු කිරීම සිදුනොවීම, තාක්ෂණය හිඟකම, යන්ත්‍රෝපකරණ හිඟය ආදී ගැටළු නිසා මෙම කර්මාන්තයේ යම් පසු බෑමක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි. වසම් 4 ක රසකැවිලි නිෂ්පාදකයන් 55 ක් දැනට හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් 50 ක් අඩු ආදායම් ලාභීන් වේ. ඔවුන් මුහුණපාන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දෙමින් නිෂ්පාදකයන්ට දිරිගැන්වීම් ලබා දීම හරහා ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයන් ජාතික මට්ටමට ගෙන යාමේ විභවතාවයක් පවතී. මෙම ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ආරම්භ වීමට නියමිත අතර මෙහි ශ්‍රම දායකත්වය ප්‍රතිලාභීන් විසින් දරනු ලබන අතර තාක්ෂණික පුහුණුව/යන්ත්‍රෝපකරණ හා අවශ්‍ය අනෙකුත් පුහුණු වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති අරමුදලෙන් දැරීමට යෝජනා කර ඇත.

News & Events

05
Nov2021
Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of colombo Reality Programme  congradulations our...

05
Aug2021
පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන...

Scroll To Top