කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් දේශයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා පෞද්ගලික අංශයෙහි ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට දායක වීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම ආයතනවල 2022 වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් දේශයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා පෞද්ගලික අංශයෙහි ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට දායක වීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම ආයතනවල 2022 වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.


ඒ සඳහා, 2021 අගෝස්තු මස 31 වන දිනට ප්‍රථම, පහත දැක්වෙන කෙටි ගූගල් ප්‍රශ්නාවලියට වගකීමෙන් යුතුව නිවැරදි තොරතුරු සපයන මෙන් කොට්ඨාසයේ පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම සේවා යෝජකයන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටීමු.


https://sites.google.com/view/labourdept/home?authuser=1

News & Events

05
Nov2021
Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of colombo Reality Programme  congradulations our...

05
Aug2021
පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන...

Scroll To Top