සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම ශක්ති ජාතික වැඩ සටහන ඇස්වත්ත උතුර වසමේදී 2018/12/20 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත් විණි.

IMG20181220114157

IMG20181220114853

IMG20181220114904

IMG20181220120223

IMG20181220120304

IMG20181220120346

IMG20181220120404

News & Events

Scroll To Top