2019 රාජකාරී වර්ෂය සඳහා වූ රාජකාරී ආරම්භ කිරීමේ උත්සවය පසුගිය ජනවාරි 01 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විසින් ජාතික කොඩිය එසවීමෙන් අනතුරුව, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන් ඇතුළු අනෙකුත් මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව ආයතනයේ සියළුම සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

0 0

 

 

News & Events

Scroll To Top