අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

18
ජූනි2019
Seethawaka pirith Ceramony

Seethawaka pirith Ceramony

           

03
ජන2019
2019 වර්ෂය සඳහා රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම.

2019 වර්ෂය සඳහා රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම.

2019 රාජකාරී වර්ෂය සඳහා වූ රාජකාරී ආරම්භ...

26
දෙසැ2018
ග්‍රාම ශක්ති වැඩ සටහන

ග්‍රාම ශක්ති වැඩ සටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම ශක්ති ජාතික...

19
දෙසැ2018
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්වීමේ හා අගය කිරීමේ උළෙල

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්වීමේ හා අගය කිරීමේ උළෙල

දෙසැම්බර් 03 දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනයට...

Scroll To Top